Kinderatelier Doedels
          Ontwikkel je brein door creatief te zijn

Algemene voorwaarden


U kunt de Algemene Voorwaarden voor Particuliere Afnemers hier lezen. Ze zijn ook te downloaden in PDF via deze link.Algemene voorwaarden voor Particuliere afnemers


Kinderatelier Doedels 22-11-2020


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Kinderatelier Doedels als leverancier van diensten/producten optreedt
Inhoudsopgave:
Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 – Reserveren
Artikel 6- De overeenkomst
Artikel 7 - Herroepingsrecht
Artikel 8 - Annuleren
Artikel 9 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de afnemer en de kosten daarvan Artikel 10 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12 - Nakoming en extra garantie
Artikel 13 - Levering en uitvoering
Artikel 14 – Foto’s
Artikel 15 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 16 - Betaling
Artikel 17 - Aansprakelijkheid
Artikel 18 - Klachtenregeling
Artikel 19 - Geschillen
Artikel 20 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de afnemer producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd.
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de afnemer gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
3. Afnemer: Particuliere consument;
4. Dag: kalenderdag;
5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de afnemer of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is
afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de afnemer om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan de afnemer aanbiedt;
10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de afnemer wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de afnemer ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de afnemer en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Kinderatelier Doedels
Bezoekadres; Bocholterweg 136, 6006 TP Weert
Postadres; Heidebeemd 22, 6006 VT Weert
Telefoonnummer: 06- 12443963
Bereikbaarheid: Maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag van 09:00 uur tot 18:00 uur
E-mailadres: info@kinderatelierdoedels.nl
Website: www.kinderatelierdoedels.nl
KvK-nummer: 76925722
Btw-identificatienummer: NL 003125582B29
IBAN: NL 37 RABO 0347655149
Artikel 3 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Kinderatelier Doedels en de afnemer.
2. Voordat de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de afnemer ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Kinderatelier Doedels zijn in te zien en dat zij op verzoek van de afnemer zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede lid van overeenkomstige toepassing en kan de afnemer zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
Artikel 4 - Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de afnemer mogelijk te maken. Als Kinderatelier Doedels gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
Artikel 5- Reserveren.
De kinderfeestjes, de babyshower, het vrijgezellenfeest en de creatieve avond dienen minimaal 4 weken vóór de datum van het feestje aangevraagd te worden door middel van het aanvraagformulier kinderfeestjes of het aanvraagformulier feestavondje.
Nadat het ingevulde aanvraagformulier kinderfeestjes of het aanmeldingsformulier workshops of het aanmeldingsformulier kinderclubs ontvangen is door Kinderatelier Doedels ontvangt de afnemer een offerte en de Algemene Voorwaarden. Zodra de overeenkomst bevestigd is ontvangt de afnemer de factuur, welke binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur betaald dient te worden. De reservering is definitief als de afnemer een ontvangstbevestiging van Kinderatelier Doedels heeft ontvangen van de door de afnemer ondertekende offerte.
Artikel 6 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Kinderatelier Doedels onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Kinderatelier Doedels is bevestigd, kan de afnemer de overeenkomst ontbinden en is de reservering nog niet definitief.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Kinderatelier Doedels passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving
4. Kinderatelier Doedels kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien kinderatelier Doedels op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. Kinderatelier Doedels zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de afnemer de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van Kinderatelier Doedels waar de afnemer met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de afnemer van het herroepingsrecht gebruik kan maken;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
f. indien de afnemer een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering
Artikel 7 – Herroepingsrecht
De afnemer kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product/dienst gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen schriftelijk of via de mail ontbinden. Kinderatelier Doedels mag de afnemer vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
Artikel 8 – Annuleren/herroepen
1. Kinderatelier Doedels kan de overeenkomst opzeggen als het aantal aanmeldingen kleiner is dan het voorafgaand aan de afnemer kenbaar gemaakte vereiste minimumaantal deelnemers. Kinderatelier Doedels stelt de afnemer hiervan uiterlijk 14 dagen voor de start in kennis.
2. Kinderatelier Doedels behoudt zich het recht de boeking af te zeggen in geval van ziekte of overlijden van familie of dierbare. Toch zullen wij er alles aan doen vervanging te vinden zodat het feestje gewoon door kan gaan. In het uiterste geval kan het feestje kosteloos worden verplaatst naar een andere dag (er wordt dan een nieuwe overeenkomst gemaakt) of indien gewenst wordt het factuurbedrag retour gestort.
3. Indien de afnemer een boeking wil annuleren/herroepen is de afnemer verplicht een vergoeding te betalen voor reeds gedane werkzaamheden.
Artikel 9 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de afnemer en de kosten daarvan
1. Als de afnemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn (14 dagen) door middel van het modelformulier voor herroeping of schriftelijk via een brief of een mail aan Kinderatelier Doedels.
2. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de afnemer.
3. De afnemer draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, indien:
a. Kinderatelier Doedels de afnemer de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
b. de afnemer niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
4. Als de afnemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
Artikel 10 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
1. Als Kinderatelier Doedels de melding van herroeping door de afnemer op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. Kinderatelier Doedels vergoedt alle betalingen van de afnemer, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de afnemer hem de herroeping meldt.
3. Kinderatelier Doedels gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de afnemer heeft gebruikt, tenzij de afnemer instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de afnemer.
Artikel 11 - De prijs
De genoemde prijzen voor de aangeboden diensten zijn in euro's, inclusief BTW en inclusief eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan Kinderatelier Doedels producten of diensten, waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Kinderatelier Doedels geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Indien de prijs binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst wordt verhoogd, is de afnemer gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden.
Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie
1. Kinderatelier Doedels staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Kinderatelier Doedels er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door Kinderatelier Doedels, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de afnemer op
grond van de overeenkomst tegenover Kinderatelier Doedels kan doen gelden indien Kinderatelier Doedels is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Kinderatelier Doedels, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de afnemer bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
Artikel 13 - Levering en uitvoering
1. Kinderatelier Doedels zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres van Kinderatelier Doedels of het adres wat de afnemer en Kinderatelier Doedels samen zijn overeengekomen in de overeenkomst.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Kinderatelier Doedels geaccepteerde reserveringen of aanmeldingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien een reservering/aanmelding niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de afnemer hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de reservering/aanmelding geplaatst heeft bericht. De afnemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en ontvangt het reeds gefactureerde bedrag terug.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal Kinderatelier Doedels het bedrag dat de afnemer betaald heeft onverwijld terugbetalen.
Artikel 14 - Foto’s
Tijdens de activiteiten bij Kinderatelier Doedels worden foto's gemaakt en
geplaatst op de website of op sociale media om bezoekers een indruk te geven van de activiteiten die wij verzorgen. Indien de afnemer dit niet wil kan dit kenbaar gemaakt worden op het aanvraagformulier. Indien het om kinderen gaat dienen beide ouders uitdrukkelijk hun toestemming hiervoor te geven. De foto’s die door kinderatelier Doedels gemaakt worden zijn uitsluitend voor gebruik voor de website en ter promotie (o.a. sociale media). Kinderatelier Doedels zal geen namen noemen, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verleend.
Artikel 15 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging Opzegging:
1. De afnemer kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels (schriftelijk of via mail) en een opzegtermijn van één maand.
2. De afnemer kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels (schriftelijk of via mail) en een opzegtermijn van één maand.
3. De afnemer kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten: - te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde
periode; - tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan; - altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn (1 maand) als Kinderatelier Doedels voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging:
4. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld deelnemen aan de overeengekomen diensten stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de afnemer deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van één maand.
5. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de afnemer te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van één maand.
6. Een overeenkomst met beperkte duur ter kennismaking (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
Duur:
7. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de afnemer na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.
Artikel 16 - Betaling
1. Na ontvangst van een aanmelding stuurt kinderatelier Doedels een offerte overeenkomst en de algemene voorwaarden via de mail of via de post naar de afnemer. Zodra de overeenkomst door de afnemer bevestigd is ontvangt de afnemer de factuur. De reservering is definitief als de afnemer een ontvangstbevestiging van Kinderatelier Doedels heeft ontvangen van de door de afnemer ondertekende offerte.
Als er minder personen komen dan opgegeven, wordt dat bedrag niet in mindering gebracht. Dit i.v.m. met het voorwerk, inkoop van materiaalkosten en reserveringskosten. Als er meerdere personen komen dan opgegeven, dient men dit schriftelijk via de mail te bevestigen. De afnemer ontvangt dan een aangepaste offerte overeenkomst en een nieuwe factuur van kinderatelier Doedels. De factuur dient binnen 14 dagen na dagtekening te zijn voldaan.
2. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de afnemer verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur.
3. Bij de verkoop van producten aan afnemers mag de afnemer in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de afnemer geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
4. De afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Kinderatelier Doedels te melden.
5. Indien de afnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Kinderatelier Doedels is gewezen op de te late betaling en Kinderatelier Doedels de afnemer een termijn van 14 dagen na ontvangst van de aanmaning heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Kinderatelier Doedels gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. 6. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien: a. een betalingstermijn is overschreden; b. de Opdrachtgever failliet of in surseance is; e. de Opdrachtgever als natuurlijk persoon onder curatele of onder bewind wordt gesteld of de WSNP van toepassing wordt verklaard of overlijdt.
Artikel 17 Aansprakelijkheid
1. Kinderatelier Doedels is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Afnemer die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Kinderatelier Doedels toe te rekenen tekortkoming in de uitvoering van de opdracht en/of een aan Kinderatelier Doedels toe te rekenen onrechtmatige daad, voor zover de tekortkoming of onrechtmatige daad het gevolg is van het niet in acht nemen door Kinderatelier Doedels van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop in het kader van de betrokken overeenkomst mag worden vertrouwd. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen: 1a. Niet voor vergoeding in aanmerking komt gevolgschade en indirecte schade, waaronder doch niet uitsluitend, bedrijfsschade, derving van inkomsten, derving van omzet en winst, gemiste kansen, gemiste besparingen, imagoschade, schade door bedrijfsstilstand, schade aan derden, enz. door welke oorzaak ook ontstaan. 1b. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is Kinderatelier Doedels nimmer aansprakelijk. 1c. Kinderatelier Doedels is niet aansprakelijk indien de schade het gevolg is van door Afnemer onjuiste verstrekte gegevens. 1d. De aansprakelijkheid van Kinderatelier Doedels ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming van Kinderatelier Doedels in de nakoming van een verbintenis voortvloeiend uit deze overeenkomst of onrechtmatige daad, is te allen tijde beperkt tot maximaal € 2.500,-. 2. De aansprakelijkheidsbeperking zoals weergegeven in de voorgaande leden geldt niet ingeval de door Afnemer geleden schade het gevolg is van de opzet of bewuste roekeloosheid van Kinderatelier Doedels. 3. De door Kinderatelier Doedels te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door Afnemer te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door Afnemer geleden schade. 4. Kinderatelier Doedels beschikt over een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
5. Kinderatelier Doedels verplicht zich om in geval van schade of aansprakelijkheid die voortvloeit uit de rechtsverhouding tussen Afnemer en Kinderatelier Doedels, de door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar uitgekeerde bedragen direct te cederen aan Afnemer.
Artikel 18 - Klachtenregeling
1. Kinderatelier Doedels beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Kinderatelier Doedels.
3. Bij Kinderatelier Doedels ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Kinderatelier Doedels binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. De consument dient Kinderatelier Doedels in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling
Artikel 19 - Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen Kinderatelier Doedels en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
Artikel 20 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de afnemer zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.


Bijlage I: Modelformulier voor herroeping
Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)
- Aan: Kinderatelier Doedels
Heidebeemd 22, 6006 VT
info@kinderatelierdoedels.nl
www.kinderatelierdoedels.nl
- Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroep/herroepen*
- Besteld op [datum bestelling]
- [Naam Afnemer(s)]
- [Adres Afnemer(s)]
- [Handtekening afnemer(s)]
* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Algemene voorwaarden voor Zakelijke Afnemers


Downloaden in PDF

Kinderatelier Doedels                                                                  27-05-2020

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Kinderatelier Doedels als leverancier van diensten/producten optreedt aan zakelijke afnemers

Inhoudsopgave:


Artikel 1 - Definities


Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer


Artikel 3 - Toepasselijkheid


Artikel 4 - Het aanbod


Artikel 5 – Reserveren


Artikel 6- De overeenkomst


Artikel 7 - Herroepingsrecht


Artikel 8 - Annuleren


Artikel 9 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de afnemer en de kosten daarvan


Artikel 10 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping


Artikel 11 - Uitsluiting herroepingsrecht


Artikel 12 - De prijs


Artikel 13 - Nakoming en extra garantie


Artikel 14 - Levering en uitvoering


Artikel 15 – Foto’s


Artikel 16 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging


Artikel 17 - Betaling


Artikel 18 - Aansprakelijkheid


Artikel 19 - Klachtenregeling


Artikel 20 - Geschillen


Artikel 21 - Aanvullende of afwijkende bepalingenArtikel 1 - Definities


In deze voorwaarden wordt verstaan onder:


1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de afnemer producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd.


2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de afnemer gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;


3. Afnemer: Zakelijke opdrachtgever;


4. Dag: kalenderdag;


5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;


6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;


7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de afnemer of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;


8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de afnemer om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;


9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan de afnemer aanbiedt;


10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de afnemer wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;


11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de afnemer ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;


12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de afnemer en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer


Kinderatelier Doedels


Bezoekadres; Heidebeemd 22, 6006 VT Weert


Postadres; Heidebeemd 22, 6006 VT Weert


Telefoonnummer: 06- 12443963


Bereikbaarheid: Maandag tot en met zaterdag van 09:00 uur tot 18:00 uur


E-mailadres: info@kinderatelierdoedels.nl


Website: www.kinderatelierdoedels.nl


KvK-nummer: 76925722


BTW-identificatienummer: NL 003125582B29


IBAN: NL 37 RABO 0347655149Artikel 3 - Toepasselijkheid


1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Kinderatelier Doedels en de afnemer.


2. Voordat de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de afnemer ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Kinderatelier Doedels zijn in te zien en dat zij op verzoek van de afnemer zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.


3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede lid van overeenkomstige toepassing en kan de afnemer zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.Artikel 4 - Het aanbod


1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de afnemer mogelijk te maken. Als Kinderatelier Doedels gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.


3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.Artikel 5- Reserveren


De kinderfeestjes, de babyshower, het vrijgezellenfeest en de creatieve avond dienen minimaal 4 weken vóór de datum van het feestje aangevraagd te worden door middel van het aanvraagformulier kinderfeestjes of het aanvraagformulier feestavondje. Nadat het ingevulde aanvraagformulier kinderfeestjes of het aanmeldingsformulier workshops of het aanmeldingsformulier kinderclubs ontvangen is door Kinderatelier Doedels ontvangt de afnemer een offerte en de Algemene Voorwaarden. Zodra de overeenkomst bevestigd is ontvangt u de factuur. De reservering is pas definitief als de afnemer een ontvangstbevestiging van Kinderatelier Doedels heeft ontvangen van de door de afnemer ondertekende offerte.Artikel 6 - De overeenkomst


1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.


2. Indien de afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Kinderatelier Doedels onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Kinderatelier Doedels is bevestigd, kan de afnemer de overeenkomst ontbinden en is de reservering nog niet definitief.


3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Kinderatelier Doedels passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving


4. Kinderatelier Doedels kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien kinderatelier Doedels op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.


5. Kinderatelier Doedels zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de afnemer de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van Kinderatelier Doedels waar de afnemer met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de afnemer van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

f. indien de afnemer een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.


6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering


Artikel 7 – Herroepingsrecht


De afnemer kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product/dienst gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Kinderatelier Doedels mag de afnemer vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.Artikel 8 – Annuleren


Kinderatelier Doedels behoudt zich het recht de boeking af te zeggen in geval van ziekte of overlijden van familie of dierbare. Toch zullen wij er alles aan doen vervanging te vinden zodat het feestje gewoon door kan gaan. In het uiterste geval kan het feestje kosteloos worden verplaatst naar een andere dag of indien gewenst wordt het factuurbedrag retour gestort. Indien de afnemer een boeking wil annuleren is de afnemer verplicht een vergoeding te betalen voor reeds gedane werkzaamheden.Artikel 9 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de afnemer en de kosten daarvan


1. Als de afnemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn (14 dagen) door middel van het modelformulier voor herroeping of schriftelijk via een brief of een mail aan Kinderatelier Doedels.


2. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de afnemer.


3. De afnemer draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, indien:

a. Kinderatelier Doedels de afnemer de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;

b. de afnemer niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst tijdens de bedenktijd heeft verzocht.


4. Als de afnemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.Artikel 10 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping


1. Als Kinderatelier Doedels de melding van herroeping door de afnemer op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.


2. Kinderatelier Doedels vergoedt alle betalingen van de afnemer, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de afnemer hem de herroeping meldt.


3. Kinderatelier Doedels gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de afnemer heeft gebruikt, tenzij de afnemer instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de afnemer.Artikel 11 - Uitsluiting herroepingsrecht


Kinderatelier Doedels kan de navolgende diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als Kinderatelier Doedels dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:


1. Diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Kinderatelier Doedels geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;


2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door Kinderatelier Doedels worden aangeboden aan de afnemer die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;


3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als: a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de afnemer; en b. de afnemer heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Kinderatelier Doedels de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;


4. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;


5. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;


6. Volgens specificaties van de afnemer vervaardigde diensten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de afnemer, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;


7. Producten die gebruikt worden tijdens de diensten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;


8. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als: a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de afnemer; en b. de afnemer heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.Artikel 12 - De prijs


De genoemde prijzen voor de aangeboden diensten zijn in euro's, inclusief BTW en inclusief eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.


1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.


2. In afwijking van het vorige lid kan Kinderatelier Doedels producten of diensten, waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Kinderatelier Doedels geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.


3. Indien de prijs binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst wordt verhoogd, is de afnemer gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden.Artikel 13 - Nakoming overeenkomst en extra garantie


1. Kinderatelier Doedels staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Kinderatelier Doedels er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.


2. Een door Kinderatelier Doedels, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de afnemer op grond van de overeenkomst tegenover Kinderatelier Doedels kan doen gelden indien Kinderatelier Doedels is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.


3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Kinderatelier Doedels, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de afnemer bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.Artikel 14 - Levering en uitvoering


1. Kinderatelier Doedels zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.


2. Als plaats van levering geldt het adres van Kinderatelier Doedels of het adres wat de afnemer en Kinderatelier Doedels samen zijn overeengekomen in de overeenkomst.


3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Kinderatelier Doedels geaccepteerde reserveringen of aanmeldingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien een reservering/aanmelding niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de afnemer hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de reservering/aanmelding geplaatst heeft bericht. De afnemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en ontvangt het reeds gefactureerde bedrag terug.


4. Na ontbinding conform het vorige lid zal Kinderatelier Doedels het bedrag dat de afnemer betaald heeft onverwijld terugbetalen.Artikel 15 - Foto’s


Tijdens de activiteiten bij Kinderatelier Doedels worden foto's gemaakt en geplaatst op de website of op sociale media om bezoekers een indruk te geven van de activiteiten die wij verzorgen. Indien de afnemer dit niet wil kan dit kenbaar gemaakt worden op het aanvraagformulier. Indien het om kinderen gaat dienen beide ouders uitdrukkelijk hun toestemming hiervoor te geven. De foto’s die door kinderatelier Doedels gemaakt worden zijn uitsluitend voor gebruik voor de website en ter promotie (o.a. sociale media). Kinderatelier Doedels zal geen namen noemen bij de foto's, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verleend.Artikel 16 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging Opzegging:


1. De afnemer kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels (schriftelijk of via mail) en een opzegtermijn van één maand.


2. De afnemer kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels (schriftelijk of via mail) en een opzegtermijn van één maand.


3. De afnemer kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten: - te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode; - tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan; - altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn (1 maand) als Kinderatelier Doedels voor zichzelf heeft bedongen. Verlenging:


4. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld deelnemen aan de overeengekomen diensten stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de afnemer deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van één maand.


5. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de afnemer te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van één maand.


6. Een overeenkomst met beperkte duur ter kennismaking (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode. Duur:


7. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de afnemer na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.Artikel 17 - Betaling


1. Na ontvangst van een aanmelding stuurt kinderatelier Doedels een offerte overeenkomst en de algemene voorwaarden via de mail of via de post naar de afnemer. Zodra de overeenkomst door de afnemer bevestigd is ontvangt deze de factuur. De reservering is definitief als de afnemer een ontvangstbevestiging van Kinderatelier Doedels heeft ontvangen van de door de afnemer ondertekende offerte. Als er minder personen komen dan opgegeven, wordt dat bedrag niet in mindering gebracht. Dit i.v.m. met het voorwerk, inkoop van materiaalkosten en reserveringskosten. Als er meerdere personen komen dan opgegeven, dient men dit schriftelijk via de mail te bevestigen. De afnemer ontvangt dan een aangepaste offerte overeenkomst en een nieuwe factuur van kinderatelier Doedels. De factuur dient binnen 14 dagen na dagtekening te zijn voldaan.


2.Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de afnemer verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur.


3. Bij de verkoop van producten aan afnemers mag de afnemer in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de afnemer geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.


4. De afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Kinderatelier Doedels te melden.


5 Wanneer opdrachtgever niet binnen de betalingstermijn van 14 dagen heeft betaald is hij zonder ingebrekestelling direct in verzuim.


6. Vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van enige betalingsverplichting is een rente over het openstaande bedrag verschuldigd van 4% per maand, met als minimum in ieder geval de op dat moment geldende wettelijke handelsrente.


7. Alle door Kinderatelier Doedels gemaakte kosten om voldoening van zijn factuur te verkrijgen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijk kosten, zijn voor rekening van de opdrachtgever.


8. Buitengerechtelijke kosten bij zakelijke transacties worden vastgesteld op 15% over het openstaande bedrag met een minimum van €120,00. Als de werkelijk gemaakte kosten deze berekening overtreffen zijn de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd. Buitengerechtelijke kosten bij alle andere transacties worden vastgesteld conform de wettelijke regeling.


9. Indien de invordering van een factuur leidt tot een gerechtelijke procedure, dient de opdrachtgever de door de Kinderatelier Doedels daadwerkelijke gemaakte kosten voor rechtsbijstand te vergoeden.


10. De opdrachtgever dient te betalen zonder korting, verrekening of opschorting van enige al dan niet betwiste tegenvordering op Kinderatelier Doedels.


11. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien:

a. een betalingstermijn is overschreden;

b. de Opdrachtgever failliet of in surseance is;

c. de Opdrachtgever als vennootschap wordt ontbonden of geliquideerd;

d. de onderneming van Opdrachtgever wordt verkocht of beëindigd;

e. de Opdrachtgever als natuurlijk persoon onder curatele of onder bewind wordt gesteld of de WSNP van toepassing wordt verklaard of overlijdt.Artikel 18 - Aansprakelijkheid


1. Kinderatelier Doedels is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Afnemer die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Kinderatelier Doedels toe te rekenen tekortkoming in de uitvoering van de opdracht en/of een aan Kinderatelier Doedels toe te rekenen onrechtmatige daad, voor zover de tekortkoming of onrechtmatige daad het gevolg is van het niet in acht nemen door Kinderatelier Doedels van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop in het kader van de betrokken overeenkomst mag worden vertrouwd. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen:

a. Niet voor vergoeding in aanmerking komt gevolgschade en indirecte schade, waaronder doch niet uitsluitend, bedrijfsschade, derving van inkomsten, derving van omzet en winst, gemiste kansen, gemiste besparingen, imagoschade, schade door bedrijfsstilstand, schade aan derden, enz. door welke oorzaak ook ontstaan.

b. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is Kinderatelier Doedels nimmer aansprakelijk.

c. Kinderatelier Doedels is niet aansprakelijk indien de schade het gevolg is van door Afnemer onjuiste verstrekte gegevens.

d. De aansprakelijkheid van Kinderatelier Doedels ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming van Kinderatelier Doedels in de nakoming van een verbintenis voortvloeiend uit deze overeenkomst of onrechtmatige daad, is te allen tijde beperkt tot maximaal € 2.500,-.


2. De aansprakelijkheidsbeperking zoals weergegeven in de voorgaande leden geldt niet ingeval de door Afnemer geleden schade het gevolg is van de opzet of bewuste roekeloosheid van Kinderatelier Doedels.


3. De door Kinderatelier Doedels te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door Afnemer te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door Afnemer geleden schade.Artikel 19 - Klachtenregeling


1. Kinderatelier Doedels beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.


2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Kinderatelier Doedels.


3. Bij Kinderatelier Doedels ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Kinderatelier Doedels binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.


4. De consument dient Kinderatelier Doedels in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling

Artikel 20 - Geschillen


1. Op overeenkomsten tussen Kinderatelier Doedels en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassingArtikel 21 - Aanvullende of afwijkende bepalingen


Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de afnemer zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.Bijlage I: Modelformulier voor herroeping


Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan: Kinderatelier Doedels
Heidebeemd 22, 6006 VT
info@kinderatelierdoedels.nl
www.kinderatelierdoedels.nl

- Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroep/herroepen*

- Besteld op [datum bestelling]

- [Naam Afnemer(s)]

- [Adres Afnemer(s)]

- [Handtekening afnemer(s)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)


* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.